0703.341.066

UWM REAL ESTATE FOUNDATION

UWM Real Estate Foundation là đối tác của nhiều doanh nghiệp công và tư trong việc phát triển và giữ bất động sản vì lợi ích của Đại học Wisconsin-Milwaukee. UWM Real Estate Foundation nắm giữ nhiều bất động sản nhằm hỗ trợ hoạt động của Đại học như ký túc xá, không gian cho nghiên cứu và học thuật, và những tiện ích để thúc đẩy phát triển kinh tế.

UWM Real Estate Foundation là đối tác của nhiều doanh nghiệp công và tư trong việc phát triển và giữ bất động sản vì lợi ích của Đại học Wisconsin-Milwaukee. UWM Real Estate Foundation nắm giữ nhiều bất động sản nhằm hỗ trợ hoạt động của Đại học như ký túc xá, không gian cho nghiên cứu và học thuật, và những tiện ích để thúc đẩy phát triển kinh tế.

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổng quan dự án

Quy trình đầu tư, cơ cấu, thời gian hoàn vốn

 Bảng giá chi tiết

 

Hoặc gọi Phòng CSKH trung tâm vùng:

0703.341.066

 Jnguyen@FirstPathway.com